Začínám podnikat: Věda a podnikání

Ochrana duševního vlastnictví

Inovace a inovační podnikání se málokdy obejde bez správné ochrany duševního vlastnictví. Je potřeba své know-how, svůj nehmotný majetek, chránit. A to buď formou utajovaného know-how a obchodního tajemství (dobrým příkladem je utajovaná receptura Becherovky) nebo cestou průmyslově-právní ochrany (patent, ochranná známka a další). Ochrana duševního vlastnictví je především nástrojem ekonomické strategie, je vhodné včas zhodnotit a dobře rozmyslet, co a jak budeme chránit. Pozor – pokud vaše know-how nebo vynález vznikl v rámci pracovněprávního vztahu, jedná se o tzv. podnikový vynález a původce vynálezu je povinen oznámit vytvoření daného předmětu duševního vlastnictví svému zaměstnavateli. Ten má pak 3 měsíce na to, aby tzv. uplatnil právo na patent, pokud tak učiní, je zaměstnavatel majitelem vynálezu.

  • Patentem lze chránit vynález, který splní 3 hlavní podmínky – technické řešení musí být nové, průmyslově využitelné a musí být výsledkem vynálezecké činnosti. I při splnění uvedených podmínek jsou výjimky, které patentem chránit nelze, např. způsoby chirurgického nebo terapeutického ošetřování.

    Pro podnikání je důležité dobře promyslet, ve kterých státech potřebujete patentovou ochranu. Bohužel neexistuje nic jako „celosvětový patent“ a tedy je potřeba zhodnotit tržní potenciál v jednotlivých státech světa. Rozhodovat se nicméně nemusíte ihned při podání patentové přihlášky. V případě že podáte českou patentovou přihlášku u Úřadu průmyslového vlastnictví, máte následně 12 měsíců na rozmyšlení, zda a kam chcete rozšířit patentovou ochranu. Lze využít mezinárodní patentovou přihlášku (PCT), která vám během řízení poskytuje ochranu pro celý svět, ALE pouze na dobu 30 měsíců od podání první (v našem případě české) patentové přihlášky. Po uplynutí této lhůty musíte určit, ve kterých státech světa budete na základě přihlášky PCT žádat o udělení patentu. Tento proces je velice nákladný a vyžaduje proto dobrou strategii.

  • Ochrannou známkou (OZ) je jakékoliv označení, tvořené zejména slovy, včetně osobních jmen, barvou, kresbou, písmeny, číslicemi nebo tvarem výrobku či jeho obalu nebo zvuky, pokud je způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Na rozdíl od patentu můžete na základě jedné přihlášky, v případě splnění podmínek pro zápis OZ do rejstříku, získat ochrannou známku českou, evropskou nebo mezinárodní.

Zdroj:

Skripta Věda pro společnost: Spolupráce a technologická transfer v oblasti chemie a biochemie
(https://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/publikace?uid=uid_isbn-978-80-7592-078-2)

Důležité informace:

Úřad průmyslového vlastnictví
(https://upv.gov.cz/)

World Intellectual Property Organization (WIPO)
(https://www.wipo.int/portal/en/index.html)

European Patent Office (EPO)
(https://www.epo.org/)

European Union Intellectual Property Office (EUIPO) – ochranné známky a průmyslové vzory
(https://euipo.europa.eu/ohimportal/cs)